Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлама

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

«Мұнаймаш» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-«Қоғам»), орналасқан жері: ҚР, Петропавл қ., М. Әуезов ат. көше, 264, өз акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

2019 жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын (бұдан әрі-АЖЖЖ) шақыру:
1) АЖЖЖ күн тәртібін бекіту.

2) АЖЖЖ төрағасы мен хатшысын таңдауды бекіту.

3) АЖЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нысанын анықтау.

4) Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

5) 2019 ж. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту.

6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.

7) акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қарау қорытындыларына өтініштерін қарау.

Акционерлер жиналысын өткізу күні 2020 жылғы » 27 » шілде, 15 сағат 00 мин.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы: 2020 жылғы » 28 » шілде, 15 сағат 00 мин.

Өтетін орны: ҚР, Петропавл қ., им. М. Әуезов,264. Қатысушыларды тіркеу сағат 15: 00-де басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні — 2020 ж. 10 шілде.

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдармен Қоғамның акционерлері атқарушы органның орналасқан жері бойынша таныса алады.

Анықтама тел.: 8 (7152) 46-72-77 (іш.228).

Акционерное общество «Мунаймаш» (далее — «Общество»), место нахождения: РК, г.Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает своих акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания:

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 г.
Созыв годового общего собрания акционеров (далее-ГОСА) с повесткой заседания:
Утверждениеповестки дня ГОСА.
Утверждение выбора Председателя и секретаря ГОСА.
Определение формы голосования по вопросам повестки дня ГОСА.
Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г.
Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
Рассмотрение обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Дата проведения собрания акционеров «27» июля 2020 года, в 15 часов 00 мин.

Повторное общее собрание акционеров: «28» июля 2020 г., в 15 часов 00 мин.

Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров — 10 июля 2020 г.

С материалами по вопросу повестки дня собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, по месту нахождения исполнительного органа.

Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228).