Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

«Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің бастамасы бойынша келесі күн тәртібімен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау;
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру нысанын анықтау;
«Мұнаймаш» АҚ 2018 жылға қаржылық есеп беру аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
Акционерлер жиналысы өткізілетін күн 2018 жылғы «28» қыркүйек, сағат 15.00 мин.

Акционерлердіғң жалпы жиналысы қайтадан 2018 жылғы «03» қазан, сағат 15.00-де.

Өткізілу орны: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2018 жылғы 23 қыркүйек

Қоғам акционерлері жиналыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады.

Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).

      Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г.Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает своих акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Выбор Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Определение формы голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4) Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Мунаймаш» за 2018 год.

Дата проведения собрания акционеров «28» сентября 2018 года, в 15 часов 00 мин.

Повторное общее собрание акционеров: «03» октября 2018 г., в 15 часов 00 мин.

Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров — 23 сентября 2018 г.

С материалами по вопросу повестки дня собрания, акционеры Общества могут ознакомиться, по месту нахождения исполнительного органа.

Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228).