Главная Новости О выплате дивидендов за 2017 год

Хабарландыру

«Мұнаймаш» АҚ (мекенжайы: Петропавл қ., М.Әуезов атындағы көше, 264 үй, БЖН 931240000141, ЖЖК KZ52998КТВ0000128653, «Цеснабанк» АҚ Солтүстік Қазақстан филиалы, БЖК TSESKZKA) 2018 жылғы 20 тамызда бастап Қоғамның жай акциялары бойынша 2017 жылғы дивидендтерді төлеу туралы хабарлайды. Дивиденд мөлшері бір жай акцияға есебінен 35,929 теңгені құрайды. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жасалынады. 

 

Объявление

 АО «Мунаймаш» (место нахождения: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, д. 264,  БИН 931240000141, ИИК KZ52998КТВ0000128653, Северо-Казахстанский филиал АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA) объявляет о выплате дивидендов за 2017 год по простым акциям Общества с 20 августа 2018 года. Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию составляет 35,929  тенге. Порядок и форма выплаты дивидендов по простым акциям Общества производится  безналичными денежными средствами.

 

all 230-60