Главная Новости О выплате дивидендов за 2016 год

Хабарландыру

«Мұнаймаш» АҚ (мекенжайы: Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264 үй, БЖН 931240000141, ЖЖК KZ52998КТВ0000128653, «Цеснабанк» АҚ Солтүстік Қазақстан филиалы, БЖК TSESKZKA) 2017 жылғы 27 қыркүйектен бастап Қоғамның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивидендтерді төлеу туралы хабарлайды. Дивиденд мөлшері бір жай акцияға есебінен 61,14 теңгені құрайды. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жасалынады. 

 

Объявление

АО «Мунаймаш» (место нахождения: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, д. 264,  БИН 931240000141, ИИК KZ52998КТВ0000128653, Северо-Казахстанский филиал АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA) объявляет о выплате дивидендов за 2016 год по простым акциям Общества с 27 сентября 2017 года. Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию составляет 61,14  тенге. Порядок и форма выплаты дивидендов по простым акциям Общества производится  безналичными денежными средствами.

Хабарландыру

«Мұнаймаш» АҚ (мекенжайы: Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264 үй, БЖН 931240000141, ЖЖК KZ52998КТВ0000128653, «Цеснабанк» АҚ Солтүстік Қазақстан филиалы, БЖК TSESKZKA) 2017 жылғы 27 қыркүйектен бастап Қоғамның жай акциялары бойынша 2016 жылғы дивидендтерді төлеу туралы хабарлайды. Дивиденд мөлшері бір жай акцияға есебінен 61,14 теңгені құрайды. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысаны мен тәртібі қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жасалынады. 

Объявление

АО «Мунаймаш» (место нахождения: г. Петропавловск, ул. Ауэзова, д. 264,  

БИН 931240000141, ИИК KZ52998КТВ0000128653, Северо-Казахстанский филиал 

АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA) объявляет о выплате дивидендов за 2016 год по простым акциям Общества с 27 сентября 2017 года. Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию составляет 61,14  тенге. Порядок и форма выплаты дивидендов по простым акциям Общества производится  безналичными денежными средствами.

 

all 230-60