Главная Для акционеров Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарлама

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

 «Мұнаймаш» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), мекенжайы: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264, Қоғамның директорлар кеңесінің ынтасы бойынша келесі күн тәртібімен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы өз акционерлеріне хабарлайды:

  1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау;
  3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша дауыс беру нысаның анықтау;
  4. 2017 жылғы Қоғамның қаржы шаруашылық қызметін тексеретін аудиторлық ұйымын анықтау; 
  5. «Мұнаймаш» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау; оның мүшелерін сайлау.  

Акционерлер жиналысын өткізу күні: 2017 жылғы қазанның 26-сы, сағат 15.00-де. Қайталама жиналыс 2017 жылғы қазанның 27-сі сағат 15.00-де.

Жиналыс өтетін жері: ҚР, Петропавл қ., М.Әуезов ат. к-сі, 264. Қатысушылардың тіркелуі сағат 15.00 басталады. 

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін құру күні – 2017 жылғы қазанның 20-сы.  

Қоғам акционерлері күн тәртібі сұрақтарына байланысты материалдармен атқарушы органның мекенжайы бойынша таныса алады. 

Анықтамалар мына телефон арқылы: 8 (7152) 46-72-77 (ішкі 228).

      

Акционерное общество «Мунаймаш» (далее-«Общество»), место нахождения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова, 264, извещает 

своих акционеров о проведении внеочередного собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества с повесткой собрания: 

  1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
  2.  Выбор  Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
  3. Определение формы голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
  4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
  5. Определение количественного состава и срока полномочий  Совета директоров АО «Мунаймаш», избрание его членов.

Дата проведения  собрания акционеров  «26» октября  2017  года, в 15 часов 00 мин. 

Повторное общее собрание  акционеров: «27»  октября  2017 г., в 15 часов 00 мин.

Место проведения: РК, г. Петропавловск, ул. им. М. Ауэзова,264. Начало регистрации участников в 15 часов 00 мин.

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие и голосование в общем собрании акционеров  - 20  октября  201г. 

С материалами по вопросу повестки дня собранияакционеры Общества могут ознакомитьсяпо месту нахождения исполнительного органа. 

Справки по тел.: 8 (7152) 46-72-77 (вн.228)

 

all 230-60